In het najaar van 2014 maakte een Franse genealoog mij attent op de on-line archieven in de “Archives departementales du Nord” gevestigd in Lille: http://www.archivesdepartementales.lenord.fr/?id=archives_online

Voor mij het meest interessant, gezien een voorvader's origine in Tourcoing, zijn de doopboeken van Tourcoing 1573-1577 en 1594-1637. Het eerste is hier en daar fragmentarisch en moeilijker te lezen. Dat van 1594-1637 is i.h.a. goed bewaard gebleven en relatief makkelijk te lezen. In de hoop om de familie van voorouders terug te vinden die in december 1628 naar Leiden zijn gekomen, heb ik dit doopboek volledig doorgenomen en ge-indexeerd.

De resultaten zijn alfabetisch gerangschikt naar familienaam in een aantal XL spreadsheets. Doordat de schrijfwijzes van de namen erg varieert is een stricte alfabetisering niet te handhaven. In veel gevallen is het duidelijk dat de auteur een phonetische weergave geeft van hoe hij de naam hoorde uitspreken bv. le Maire - le Mer - le Merre is dezelfde familie.
Een paar verdere opmerkingen over de alfabetische rangschikking:
Familienamen die eindigen op “ –eau” zijn synoniem met “-elle” bv.: Cateau – Catel(le); Masureau – Masurel(le); Watteau - Watelle etc. Kennelijk is dit een overblijfsel van vroegere tijden waar de "elle" -vorm de archaische schrijfwijze is.
Om een ellenlange lijst onder de “D” te voorkomen van heb ik alle tussenvoegsels (de, de le, du, de la, des) in een aparte kolom gezet en daarna ge-alfabetiseerd op de rest van de naam: dus op zijn Nederlands en niet volgens de Franse of Engelse manier.

Bij de voornamen worden heel duidelijk Elisabeth en Isabella door elkaar gebruikt.

De namen die het meeste worden afgekort zijn Joes voor Joannes (Jois in genitief vorm die ik omgezet heb in Joes) en Joa voor Joanna.

In de jaren 1597-1612 worden de namen van de moeders zelden vermeld. Maar door de ge-alfabetiseerde lijsten van de vaders te vergelijken met die van de moeders, en gebruik makend van de getuigen (peetouders) is het mogelijk om relatief goede gok te maken naar de identiteit van de moeder in veel gevallen waar de naam van de moeder ontbreekt.
Ook de variatie in schrijfwijzes en fouten mijnerzijds in het lezen van de namen kan worden ondervangen op deze manier.
Gezinsreconstructies worden aangegeven door de gekleurde blokken in de spreadsheets.
In die gevallen waar de naam van een van de ouders is ge-interpreteerd (dus of niet ingevuld of onleesbaar geworden) is die naam ALTIJD cursief vermeld.
M.a.w. een cursief vermelde naam is ALTIJD een door mij geinterpreteerde naam, wat zeker in sommige gevallen fout zal zijn. Het is aan u om er al dan niet mee eens te zijn.

Het doopboek in file "1594-1637" beslaat 277 foliopagina’s elk met 4 kolommen aangeduid als I t/m IV op de spreadsheets. Ondanks de titel van deze file loopt het maar op pagina 277 tot april 1634. In een andere file op de website is het vervolg te vinden. Omdat mijn interesse loopt tot ongeveer de mid 1630's heb ik het afgesloten na december 1635. De bovengenoemde website maakt echter doopboeken en later trouwboeken beschikbaar tot ver in de 19e eeuw.

Het doopboek bevat ongeveer 12000 namen van dopelingen. Belangrijke hiaten in het doopboek zijn van 9-11-1599 tot 27-09-1600; 10-09-1601 tot 16-10-1601; 14-01-1602 tot 15-04-1602; 13-05-1603 tot 15-01-1604 en 10-07-1604 tot 3-02-1605.

Het lijkt dat op een later tijdstip de dopen genummerd zijn. Aanvankelijk loopt deze van 1 t/m 5000 om verder te gaan als een nummering per jaar. Deze volgorde nummers zijn weergegeven in de derde kolom van de spreadsheet. Zoals te verwachten zitten hierin de nodige verspringingen en het ontbreken van nummers.
Door een fout in mijn XL knippen en plakken zijn de volgnummers in de jaren 1630-1635 iets versprongen maar zijn niet meer dan ca. 2-3 nummers uit. Het blad- en kolomnummer is wel juist.

Omissies en kennelijke verschrijvingen zijn natuurlijk altijd te verwachten in teksten uit deze tijd. Dit kan misschien worden verweten aan het onzorgvuldige gebruik van notities en het falen van het geheugen van de plaatselijke geestelijke die ‘savonds (of misschien aan het einde van de week) het doopboek bijwerkte onder het genot van een versterking.

Zo ook zal mijn handwerk de nodige fouten bevatten. In de toekomst zullen er zeker revisies plaats vinden.
Ik raad u aan om alle resultaten zelf te checken in het origineel dat te raadplegen is on-line onder de hierboven geplaatste link.
Veel plezier!

ENGLISH:

In the fall of 2014 a French genealogist informed me of the existence of on-line archives in the “Archives departementales du Nord” in Lille (N. France): http://www.archivesdepartementales.lenord.fr/?id=archives_online
The baptismal registers of Tourcoing 1573-1577 and 1594-1637 are the ones the most interesting for me. The former one has been damaged and is difficult to read. The latter one is for the most part very well preserved and relatively easy to read. I indexed this book completely hoping to find ancestors who moved to Leyden-Netherlands in the early part of the 17th century.

The results are arranged alphabetically by family names in a number of XL spreadsheets. However this is being sabotaged by the common occurrence of many spelling variations. In many cases it is apparent that the chronicler is merely giving his phonetic impression of the name he heard pronouncing eg.: le Maire – le Mer –le Merre is the same family.

A few further remarks about this alphabetic arrangement:
Family names ending on “-eau” are synonymous with “-elle” eg: Cateau-Catel(le) ; Masureau – Masurel(le) ; Watteau – Watelle.etc. The "elle" form is apparently the
more archaic but obviously persisted still in the early 17th century.
To avoid a very long list of names under the “D” I have put all the infixes (de, de le, de la, du, des) in a separate column before alphabetically arranging the family names: hence arranging the names is according to the Dutch way not the French or English way.

Names like Elizabeth and Isabella are used interchangeably.

Common abbreviations are Joes for Joannes (“Jois” in Genitiv form which I always note as “Joes”) and Joa for Joanna.

Between 1597 and 1612 the names of the mothers are seldom reported. Comparing the alphabetic list of the fathers names with that of the mothers names it was possible to "recover" many of the mothers names. Also variations in the spelling of the familynames became obvious as well as errors in the writing or misreading of the names from my side.
It ,in addition, allowed for a reconstruction of the families (as indicated by the colouring of family blocs in the spreadsheets) .
In cases where the name of the mother or occasionally the father has been "reconstructed" they are noted in italics.

Hence: a name in italics is ALWAYS a hypothetical name as interpreted by me. It is up to you to accept or not.

The file with the baptismal register 1594-1637 consists of 277 folio pages with 4 columns indicated as I, II, III and IV on the spreadsheets. Despite the title of the file page 277 only goes to April of 1634. The following years are to be found in other files on the Archive du Nord website. Actually the available data is reaching far into the 19th century. Because of my interest is limited to the years prior to the 1630's I terminated the indexing after December 1635.

The register contains about 12000 names of children. Important hiatus’ are: Nov. 9-1595 to Sept.27-1600; Sept.10-1601 to Oct.16-1601; Jan.14-1602 to April 15-1604; May 13-1603 to Jan.15-1604 and Jul.10-1604 to Feb.3-1605

There has been an apparent later applied numbering to this register. Initially it runs from 1 to 5000 to followed by a numbering per year. This order numbers are noted in column 3 of the spreadsheet. As to be expected of any handiwork omissions and double counting are quite common. Moreover through the maniupulation of the data in my XL files some of the numbering in the years 1630-1635 is off with 2 or 3 .

Omissions and slips-of-the pen are of course inherent to anything written this long ago. It can be because of uncaring use of scraps of paper or the failing of memory when at the end of the day (or week) the local pastor is updating his baptismal records under the enjoyment of a healthy libation.

So also this my handiwork (although mostly written without the enjoyment of any fluids) will contain errors and, misinterpretations. In the future revisions will almost certainly be necessary.
My advise to you is then to check your results against the original accessible on the website as noted above.
Have fun!

This page last updated November 10, 2016

The index of names in the baptismal records of Tourcoing 1594-1637.
De index van doop gegevens uit Tourcoing 1594-1637.

terug naar de Nederlandse navigatie pagina van onze website

 

back to the Canadian version navigation page of our site

For comments and/or additions, please email:

Voor evt. aanvullingen en verbeteringen, a.u.b. een email aan:

heinandwil at(=@) heinandwil.net

Thank you - Dank u.

doopboek TOURCOING
(Noord Frankrijk - N. France)

Achternaam/Family name
vaders / fathers

begint met / starts with

A - C

D - F

G - L

M - N

O - R

S - Z

 

doopboek Tourcoing
(Noord Frankrijk - N.France)

Achternaam/Family name
moeders/mothers

begint met / starts with

A - C

D - F

G - L

M - N

O - R

S - Z